Yritysten vastuullisuusraportointi (ESG)

Vastuullisuus on noussut viime vuosikymmeninä yhdeksi keskeisimmistä liiketoiminnan ja yhteiskunnan kehityksen tekijöistä.

Yhä useammat yritykset ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen niin oman toimintansa tehokkuuden kuin asiakkaiden, sijoittajien ja yhteiskunnan odotusten näkökulmasta.

Yritysten vastuullisuusraportointi on avainasemassa tässä kehityksessä, sillä se tarjoaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yritysten toiminnan vaikutuksista ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen.

Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi yritysten vastuullisuusraportoinnin (=ESG) merkitystä ja sen vaikutusta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

vastuullisuusraportointi

Mikä on siis vastuullisuusraportointi vielä tarkemmin?

Vastuullisuusraportointi on prosessi, jossa yritykset viestivät sidosryhmilleen (kuten asiakkaille, sijoittajille, työntekijöille, yhteisöille ja viranomaisille) toimintansa vaikutuksista yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen.

Raportit tuovat esiin yritysten pyrkimykset kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Näissä raporteissa käsitellään usein monia eri teemoja, kuten ympäristövaikutuksia, sosiaalista vastuuta, hallintotapaa ja taloudellista suorituskykyä.

Vastuullisuusraportoinnin merkitys

 • Sidosryhmien luottamuksen vahvistaminen: Yritysten vastuullisuusraportointi auttaa luomaan luottamusta sidosryhmien keskuudessa. Sijoittajat, asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit arvostavat läpinäkyvyyttä ja tietoa yrityksen toiminnan vaikutuksista. Tällainen avoimuus vahvistaa yrityksen mainetta ja auttaa houkuttelemaan uusia sijoittajia ja asiakkaita.
 • Riskien hallinta: Vastuullisuusraportoinnin avulla yritykset voivat tunnistaa riskejä, joita liittyy esimerkiksi ympäristön saastumiseen, työntekijöiden hyvinvointiin tai toimitusketjun eettisyyteen. Tietoisuus näistä riskeistä auttaa yrityksiä kehittämään parempia strategioita riskien hallitsemiseksi ja välttämiseksi.
 • Innovaatioiden edistäminen: Vastuullisuusraportoinnin myötä yritykset pyrkivät usein kehittämään uusia innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tämä edistää kestävää kehitystä ja auttaa yrityksiä toimimaan pitkällä tähtäimellä kilpailukykyisesti.
 • Vastuullisuuden mittarit: Raportoinnin avulla yritykset voivat asettaa konkreettisia tavoitteita ja mittareita vastuullisuustyölleen. Tällaiset mittarit auttavat yrityksiä seuraamaan edistymistään ja tekemään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Lue lisää aiheesta Suomen Taloushallintoliitto Ry:n sivuilta.

Vastuullisuusraportoinnin haasteet

haasteetVaikka vastuullisuusraportointi on tärkeä askel kohti kestävämpää liiketoimintaa, se kohtaa myös haasteita:

 • Standardisoinnin puute: Vastuullisuusraportoinnin standardit ja käytännöt ovat vielä kehitysvaiheessa. Tämä tekee raporttien vertailusta ja analysoinnista vaikeampaa, kun tietoa esitetään eri tavoin eri yrityksissä.
 • Datakeruu ja -raportointiprosessit: Monet yritykset kohtaavat haasteita kerätessään tarvittavaa dataa vastuullisuusraportointiin. Tietojen kokoaminen eri osastoilta ja toimittajilta voi olla aikaa vievää ja vaatia järjestelmällisiä prosesseja.
 • Greenwashing-riski: On olemassa vaara, että jotkut yritykset harjoittavat ”greenwashingia” eli antavat liioiteltuja tai harhaanjohtavia tietoja vastuullisuustyöstään. Tämä heikentää raportoinnin luotettavuutta ja voi johtaa sidosryhmien pettymykseen.

Lue lisää Greenwashingista eli ”viherpesusta” Wikipediasta.

Vastuullisuuden integrointi liiketoimintastrategiaan

Yritysten vastuullisuusraportointi on merkittävä askel vastuullisuuden integroimisessa liiketoimintastrategiaan.

Vastuullisuuden on oltava osa yrityksen kulttuuria ja päätöksentekoa aina ylimmästä johdosta alimpiin organisaation tasoihin. Tämä vaatii yrityksiltä pitkäjänteistä sitoutumista ja valmiutta tehdä muutoksia toimintatapoihin tarvittaessa.

Liiketoimintastrategiassa painotetaan vastuullisia arvoja ja pyrkimystä tehdä oikein sekä taloudellisten että sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien näkökulmien kannalta.

Tavoitteena on saavuttaa kestävää kasvua, joka ottaa huomioon kaikki sidosryhmät ja edistää pitkän aikavälin hyvinvointia.

Lue myös: vastuullinen laina uudelle yritykselle

Kommunikaatio ja sidosryhmävuoropuhelu

Vastuullisuusraportointi on myös tehokas tapa aloittaa ja ylläpitää vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.

Raportoinnissa esitetyt tiedot antavat sidosryhmille kattavan kuvan yrityksen vastuullisuustyöstä ja sen saavutuksista. Samalla se toimii alustana palautteen vastaanottamiselle ja parantamistoimenpiteiden tunnistamiselle.

Avoin kommunikaatio ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa auttavat yrityksiä ymmärtämään paremmin eri osapuolten odotuksia ja huolenaiheita. Tämä auttaa yrityksiä sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan näihin tarpeisiin ja vahvistamaan luottamusta sidosryhmiin.

Vastuullisuuden laajuus ja mittarit

Vastuullisuusraportoinnissa käsitellään usein laaja kirjo eri aiheita, kuten:

 1. Ympäristövaikutukset: Esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentäminen, luonnonvarojen tehokas käyttö, jätehuollon parantaminen ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto.
 2. Sosiaalinen vastuu: Esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen, monimuotoisuuden edistäminen, työturvallisuus ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen.
 3. Eettiset liiketoimintaperiaatteet: Esimerkiksi lahjonnan ja korruption vastainen toiminta sekä vastuullisen hankinnan ja toimitusketjun hallinta.
 4. Taloudellinen suorituskyky: Yritysten taloudellisten tulosten raportointi* ja kannattavuuden parantaminen.

*Taloudellisten tulosten raportointi auttaa myös ehkäisemään yritysten maksuhäiriöitä, jotka ovat olleet kasvussa vahvasti.

Mittareiden ja tavoitteiden määrittäminen on keskeinen osa vastuullisuusraportointia. Mittarit auttavat yrityksiä seuraamaan edistymistä ja arvioimaan, miten hyvin ne ovat onnistuneet vastuullisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Tavoitteiden asettaminen ja mittarit luovat selkeän suunnan vastuullisuustyölle ja auttavat yrityksiä keskittymään olennaisiin asioihin.

Vastuullisuuden tulevaisuus

Yritysten vastuullisuusraportointi ei ole vain trendi, vaan kehityssuunta, joka tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Yritysten vastuullisuusvaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi, ja kuluttajat, sijoittajat ja viranomaiset ovat entistä kiinnostuneempia yritysten vastuullisuustyöstä.

Yritysten on yhä tärkeämpää näyttää, että ne ovat sitoutuneet vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Vastuullisuusraportointi on tehokas tapa osoittaa avoimesti, mitä yritykset tekevät vastuullisuuden eteen ja miten ne pyrkivät vaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Kokonaisuudessaan vastuullisuusraportointi on keskeinen väline yritysten matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Se auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisemmin, lisäämään läpinäkyvyyttä ja rakentamaan luottamusta sidosryhmien keskuudessa.

Kestävä liiketoiminta ei ole enää vain valinta vaan välttämättömyys, jotta voimme varmistaa elinvoimaisen ja kestävän maailman tuleville sukupolville.

Johtopäätös

Yritysten vastuullisuusraportointi on korvaamaton työkalu kohti kestävämpää tulevaisuutta. Se edistää läpinäkyvyyttä, auttaa yrityksiä tunnistamaan riskejä ja mahdollistaa vastuullisuuden mittaamisen.

Vaikka haasteita on vielä voitettavana, vastuullisuusraportoinnin kehittyminen auttaa yrityksiä ottamaan entistä suurempaa vastuuta ympäristöstä, yhteiskunnasta ja taloudesta.

Samalla se innostaa yrityksiä innovoimaan ja luomaan kestäviä ratkaisuja, jotka ovat elintärkeitä paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Yritysten vastuullisuusraportointi ei ole vain yritysten oman edun tavoittelua, vaan myös vastuullisuuden edistämistä laajemmin yhteiskunnassa. Kun yritykset ottavat vastuullisuuden toimintansa ytimeen, ne vaikuttavat myönteisesti paitsi omaan liiketoimintaansa myös ympäröivään maailmaan.